A Garden of Vietnamese

Lyrics & Verse

 

 


A Message about Poetry

Quote from Essay: Thông Điệp Về Thơ, published: 2000

Author: Hà Thượng Nhân
Translated by VuongThanh
 

To speak of poetry is to speak of beauty.

Flower is not food and clothing.

Beauty is not food and clothing.

But if on this earth,

there is no flower,

no beauty,

but only food and clothing,

would Life still has anything that we desire!

 


Nói đến đẹp là nói đến thơ.

Hoa không là cơm áo.

Vẻ đẹp không phải là Cơm áo.

Nhưng nếu trên quả đất này

không có hoa,

không có vẻ đẹp
mà chỉ có Cơm áo

th́ cuộc sống c̣n có ǵ 

Vương Thanh

art2all.net