Thanh Trí

 

CỞI PHONG BA CỨU NGƯỜI TRẦN THẾ

(vẽ bằng knife palette)

 

 

trang thanh tri'

tranh

art2all.net