thanh tr

 

 

ĐM LỬA

Tranh sơn dầu, vẽ năm 1975 tại Saigon.
Năm 2000, hon cố chủ, sờn rch, gẫy gc, tang thương ...

 

 

 

 

 

 

 

tranh

 

art2all.net