art2all.net

( Hnh ba: Ngọc Danh - Trc Sương )

 

Nh thơ Nguyễn Đức Sơn

Vĩnh biệt Nh thơ Nguyễn Đức Sơn ( Nguyễn Ph Yn )

Nh thơ kiệt xuất Nguyễn Đức Sơn  ( Tm Nhin )

Viết ở Phương Bối Am  ( Nguyễn Minh Phc )

Ảo mộng  ( Nguyễn Đức Sơn/ Nguyễn Hong Đ/ Nguyễn Quỳnh Dao )

 

Tiếng kn harmonica trong đm  ( Đỗ Dũng )

Kỷ niệm với Nguyễn Đức Sơn  ( Bi Ngọc Tuấn )

Hư v một ci phiu bồng  ( Nguyễn Min Thảo )