art2all.net

 

Tưởng niệm Nhất Linh

 

1904 - 1963

 

 

                                   Nhất Linh - Tranh Nguyễn Gia Tr

 

 

Hạnh phc trong tc phẩm Nhất Linh ( Đặng Tiến)

A silhouette in the fog ( Trc Huy)

 

Đọc trn mạng :

Nh văn Nhất Linh ( Thụy Khu)

Nhất Linh cha ti ( Nguyễn Tường Thiết)

Nhất Linh, người nghệ sĩ . người chiến sĩ

Tưởng nhớ về Nhất Linh ( Trương Kim Anh)

Tm mộ Nhất Linh ở Hội An ( Phanxipăng)

 

 

Hội thảo về Tự Lực văn đon

Hội thảo - Phỏng vấn #1

Hội thảo - Phỏng vấn #2

Tự lực văn đon, 80 năm ảnh hưởng khng ngừng

Hội thảo Phong Ha, Ngy Nay v Tự Lực Văn Đon

 

Đọc Nhất Linh:

Anh phải sống ( Nhất Linh v Khi Hưng)

Bướm trắng

Đỉnh Gi H ( dịch)

Đoạn tuyệt

Đi bạn

Đời mưa gi

Gnh hng hoa

Ging sng Thanh Thủy ( Talawas)

Ging sng Thanh Thủy

Hai buổi chiều vng

Người quay tơ

Thương chồng

Tối tăm

Xm cầu mới

Viết v đọc tiểu thuyết

 

Nhất Linh - Việt Nam Thư Qun

Nhất Linh - Vietmessenger

 

A dream of Tu Lam

Two beauties ( Hai vẻ đẹp, Nhất Linh, James Banarian)