TƯỞNG NIỆM CỐ CƯ SĨ TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN

( 1930 -2017)

 

Cáo phó

Tiểu sử

Thư mời dự Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu cho Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận

Điếu văn tiễn biệt cư sĩ Trần Quang Thuận  ( Trần Kiêm Đoàn)

Lời cảm tạ của ban tổ chức Lễ Cầu Siêu  ( Trần Việt Long)

Người đă đi rồi  ( Thích nữ Như Hải)

Lễ tưởng niệm và cầu siêu cố cư sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận ( GĐPTVN tại Hải ngoại)

 

 

 

 

 

 

art2all.net