Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

CON THUYỀN LẠC BẾN
 

Nhạc và Ḥa âm: Giang Thiên Tường
Tŕnh bày: Nguyễn Đức Duy

 

 

 

 

 

 

Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net