Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

MƯA THU SÀI G̉N
 

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời

Nhạc: Giang Thiên Tường

Ḥa âm: Quang Đạt
Tŕnh bày: Diệu Hiền

 

 

 

 

 

 

Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net