Song Nhị

 

art2all.net ân cần giới thiệu:

 

NỬA THẾ KỶ VIỆT NAM

 

 

 

NỬA THẾ KỶ VIỆT NAM

Bút Kư. Tự Truyện

Tác giả : SONG NHỊ

CỘI NGUỒN Xuất Bản 2010

500 trang

Tranh b́a: ĐẰNG GIAO

In tại nhà in PAPYRUS PRINTING, San Jose, California, USA

Liên lạc : songnhi_2000@yahoo.com

 

~~oOo~~

Ư KIẾN, NHẬN ĐỊNH TÁC PHẨM

 

~~oOo~~

 

VÀO TẬP

CHƯƠNG I : Giữa Một Miền Quê Hiền Ḥa

CHƯƠNG II : Cải Cách Ruộng Đất

CHƯƠNG III : Bố Tôi : Một ngày vào Tù Cọng Sản cũng không

CHƯƠNG IV : Người Việt Trên Xứ Lào

CHƯƠNG V : Ngày Bắt Đầu Cuộc Đời

CHƯƠNG VI : Đặc San Máu Lửa / Chi Bộ Giáo Chức HS SV Đảng Dân Chủ

CHƯƠNG VII : Miền Nam / Cơn Lũ Nghịch Thường

CHƯƠNG VIII : Bản Án Ba Năm Tập Trung Cải Tạo

CHƯƠNG IX : Bùi Đ́nh Thi / Kinh nghiệm Nhân Duyên Nghiệp Quả

CHƯƠNG X : Đoàn Chiến Mă Và Hành Tŕnh Lưu Đày Biệt Xứ

CHƯƠNG XI : Làm Thơ Trong Tù

CHƯƠNG XII : Biểu T́nh Tuyệt Thực / Rừng Vang Tiếng Hát

CHƯƠNG XIII : Những Cảnh Huống Trong Tù

CHƯƠNG XIV : Châu Về Hiệp Phố

CHƯƠNG XV : Hy Vọng Trong Màn Đêm / Ánh Sáng Cuối Đường Hầm

CHƯƠNG XVI : Từ Cửa Ải Tới Cửa Quyền

CHƯƠNG XVII : Cuộc Trốn Chạy Vĩ Đại Bi Thảm Trong Lịch Sử Dân Tộc

CHƯƠNG XVIII : Thử t́m một kết luận

 

~~oOo~~

Mọi trích dịch, ấn loát phải được chấp thuận bằng văn bản của tác giả và NXB.

 

 

art2all.net