TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

ĐOẢN KHC TNH CA Đ NẴNG
Tặng Trần Thế Hng
 Đm sng Hn mơ mng dng mắt biếc
Đi chiếc cầu lung linh nh sng tựa đi nt mi cong.
Anh tạc tượng dng Em hiền ha bằng đ Non Nước,
Một trời yu my xa tc mộng Ngũ Hnh Sơn...


TRẦN THOẠI NGUYN


 

art2all.net