tranh  Vơ Công Liêm

CẢNH ĐẠI DƯƠNG

Khổ 16” X 20“ Trên giấy cứng. Acrylics+ House-paint.+Mixed. Vcl# 1102023
 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net