tranh  Vơ Công Liêm

CẤU TRÚC / FRAMEWORK

Khổ 16” X 20“ Trên giấy cứng. Acrylics+ Mixed. Vcl# 18102023
 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net