tranh  Vơ Công Liêm

NHẢY / DANCING  

Nhảy /Dancing. khổ 12” X 18” Acrylic (House-paint) trên giấy cứng. vcl# 0242023.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net