tranh  Vơ Công Liêm

NỬA ĐÊM / MIDNIGHT

Khổ 15” X 24 ½” Trên giấy dầu đen (tar-paper). Acrylics+House-paint. Vcl#8112020

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net