tranh  Vơ Công Liêm

TUYỆT VỌNG / DESPERATION  

Khổ 14” X 19” Trên giấy cứng. Acrylic+ mixed. vcl # 30122022.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net